مبانی هزینه یابی چرخه عمر (LCC)

(2 امتیاز)
125,000 تومان

توضیحات کلی

توضیحات کلی در مورد این دوره و نرم افزار مربوطه:

یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم گیري‌هاي لجستیکی سازمان، تعیین زمان بهینه استفاده از تجهیزات می‌باشد. مدیران سازمان براي اتخاذ تصمیم‌هاي مناسب باید بدانند که چه زمانی بهترین زمان براي تعویض یا جایگزینی یا خارج کردن تجهیزات از سازمان می‌باشد؛ به‌طوري که بیشترین منافع و کمترین هزینه را براي سازمان بر در داشته باشد. در این خصوص شناسایی هزینه‌هاي چرخه عمر و انجام محاسبات براي تعیین عمر بهینه استفاده از تجهیزات، ضروري است. با توجه به محدودیت منابع، تخصیص بهینه منابع ضرورتی اساسی است و تخصیص بهینه منابع نیازمند توجه به عمر اقتصادي تجهیزات است. وجود یک سیستم تعیین عمر اقتصادي تجهیزات بر پایه هزینههاي چرخه عمر موجب کاهش خطاهاي انسانی و افزایش دقت، شفافیت و سرعت در تعیین عمر اقتصادي تجهیزات، کاهش هزینه و ریسک تصمیم گیري‌ و افزایش کارایی سازمان می‌شود.

 کاربرد این دوره چیست؟ مخاطبان این دوره چه کسانی هستند؟ چه کمکی به مخاطبان می‌کند؟
موارد زیادي از کاربرد هزینه‌هاي چرخه عمر در زمینه‌هاي مختلف از مناظر گوناگون معرفی شده است. از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- زمان مناسب براي بهبود و نوسازي 2-ارزیابی گزینه‌هاي فروش، تعمیر از و رده خارج‌سازي 3-محاسبه هزینه چرخه عمر به عنوان ابزاري براي بازاریابی محصولات صنعتی 4-تخمین عمر مفید 5-تحلیل هزینه‌هاي اقتصادي و غیره.

توسعه این نظریه، علاوه بر ارائه تصمیم بهینه در خصوص زمان جایگزینی تجهیزات با توجه به عمر اقتصادي، پایهاي براي سایر تصمیم گیري هاي مدیریتی در خصوص خرید تجهیزات جایگزین، مدیریت و ارزیابی عملکرد کاربران تجهیزات و تعمیرکاران نیز خواهد بود.

  این دوره برای چه کسانی مناسب نیست؟
شناخت مدیران نسبت به عمر اقتصادي تجهیز و هزینه چرخه عمر از طریق تمرکز بر روي هزینه هاي به‌کارگیري بلند مدت تجهیزات، علاوه بر اعمال مدیریت صحیح هزینه ها می‌تواند به عنوان ابزاري براي تفکر و تصمیم گیري، مورد استفاده قرار گیرد. مدل هزینه چرخه عمر (LCC) کل هزینه هاي دوره عمر یک تجهیز را محاسبه می کند. هزینه تدارك و خرید تجهیزات، تنها بخشی از کل هزینه چرخه عمر می باشد، بیشتر هزینه ها، مربوط به هزینه دوران بهره برداري و بخش اعظم آن نیز به خاطر خرابی هایی است که در طول این دوره رخ می‌دهد. تحلیل LCC در انتخاب تجهیزات و یا در تعویض و جایگزینی تجهیزات به دلیل عمر زیاد یا جایگزینی با فناوري جدید اهمیت زیادي داشته و براي مقایسه و انتخاب یا تعیین زمان جایگزینی، ضروري است.

لذا این دوره برای تمامی ارزیابی های فنی-مالی، مناسب است. بنابراین، آموزش مبانی هزینه یابی چرخه عمر، برای تمامی مهندسان، مدیران، سرمایه گذاران و صنعتگران کاربرد عملی دارد.

ویدئو دمو

مدرس دوره

دکتر میلاد قنبری

دکتر میلاد قنبری دارای مدرک دکتری مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت می‌باشند و عضو هیات علمی دانشگاه تهران شرق هستند. ایشان مؤلف چندین کتاب آموزشی تخصصی مهندسی عمران هستند و هم‌چنین دارای مقالات تخصصی متعددی در حوزه‌های پژوهشی مدیریت ساخت می‌باشند.

سرفصل محتوا

1- توسعه پایدار
2- ارزیابی چرخه عمر
3- هزینه یابی چرخه عمر
4- پیشینه هزینه یابی چرخه عمر
5- کاربرد هزینه یابی چرخه عمر
6- پیاده سازی هزینه یابی چرخه عمر
7- چالش هاي محاسبه هزینه چرخه عمر
8- مدل های هزینه یابی چرخه عمر
9- پارامترهاي هزینه
10- ارائه مدل پیشنهادي
11- تعیین عمر اقتصادي
12- هزینه هاي مالکیت
13- هزینه هاي نگهداري و تعمیرات
14- هزینه هاي ثابت
15- هزینه هاي ثابت
16- روابط پایه اقتصاد مهندسی
17- تئوري هاي استهلاك
18- چهارچوب پیشنهادي تعیین زمان بهینه جایگزینی
19- جمع آوري داده هاي هزینه چرخه عمر و ارائه مدل پیشنهادي
20- تنزیل وجوه در گردش
21- نرخ بازگشت سرمایه
22- نرخ تورم
23- محاسبات مربوط به مالیات
24- محاسبه و رسم نمودار هزینه نگهداری و تعمیرات
25- محاسبه و رسم نمودار هزینه مالکیت
26- رسم نمودار هزینه هاي کل و تعیین عمر اقتصادي
27- ارزیابی نتایج و آنالیز حساسیت
28- اجراي داده کاوي
29- اعتبار سنجی مدل
30- بررسی فایل های LCC و مطالعه موردی